مجموعه تست های اصول فقه (حقوق)

دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 70
حجم فایل 416 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

1-کدام یک از قوانین زیر دادسرا را از سازمان قضایی ایران حذف کرد؟

 1)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373

 2)قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1381

 3)قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

 4)قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 مصوب 1368

 

2- با حذف دادسرا از سازمان قضایی ایران وظایف دادستان به چه کسی واگذار شده بود؟

 1)روسای محاکم       2)رؤسای دادگستری شهرستان      3)ضابطان      4)هیچکدام

 

3- منظور از رییس حوزه قضایی همان………است.

 1)دادستان    2)رییس شعبه اول دادگاه عمومی         3)رییس دادگستری           4)موارد 2 و 3

 

 

4- هم اکنون قانون اصول محاکمات جزایی مصوب1290: 

1)صرفا در دادسرای نظامی اجرا شود.               2)به طور کامل منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد.

3)در سازمان قضایی نیرو های مسلح(دادسرا و دادگاه نظامی)اجرا می شود    4)صرفا در دادگاه انقلاب اجرا می شود.

 

5- اقتضای تعقیب(متقضی بودن تعقیب)به معنای تعلیق تعقیب توسط….. است.

 1)دادستانها                               2)باز پرسان                   

   3)روسای محاکم               4)ضابطان دادگستری

 

6- در حال حاضر نظام حاکم بر دادرسی کیفری ایران نظام ……. است.

 1)اسلامی             2)اتهامی                     3)مختلط                       4)تفتیشی

8- در نظام مختلط،رسیدگی در مرحله دادگاه:

 1)غیر علنی و غیر ترافعی است.                         2)علنی و غیر ترافعی است

 3)غیر علنی،سری و ترافعی است.                       4)علنی و ترافعی است.

9- منظور از قاعده قانونی بودن تعقیب چیست؟

1)ماده قانونی مربوطه باید در کیفر خواست قید شود.             2)ماده قانونی مربوطه باید در حکم قید شود

3)تعقیب باید در قانون پیش بینی شده باشد                4)نهاد تعقیب (دادستان یا هر مقام دیگر)مکلف به تعقیب همه ی جرایم است.

10- قاعده قانونی بودن تعقیب:

 1)صراحتا در حقوق ایران پیش بینی شده است.       2)به طور ضمنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.

 3)در حقوق ایران مورد قبول واقع نشده است.       4)در حقوق ایران به نظر دادستانها واگذار شده است.

 11- قاعده مقتضی بودن تعقیب در حقوق ایران:

 1)پذیرفته نشده است.                             2)در قانون اصول محاکمات جزایی پذیرفته شده است.

 3)در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 پذیرفته شده است. 4)در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پذیرفته شده است.

12-کدام یک از قوانین زیر دادسرا را به نظام قضایی ایران بازگرداند؟

 1)اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب              2)تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

 3)آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری         4)هیچکدام

13- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356:

 1)طبق رای وحدت رویه به قوت خود باقی است.     2)طبق رای وحدت رویه صراحتا منسوخ است .

 3)طبق نص صریح قانون منسوخ است.           4)رای وحدت رویه یا نص قانونی در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد.

14- یکی از اصول مهم حاکم بر دادرسی کیفری بطلان اقرار ناشی از شکنجه است.این مهم در حقوق ایران:

 1)پزیرفته نشده است.

 2)صرفا در اصل 38 قانون اساسی پذیرفته شده است

 3)در قانون اساسی و قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی پذیرفته شده است.

 4)در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.

15- در حال حاضر انواع دادسرا عبارت است از:

 1)عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عالی کشور               2) عمومی، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عالی کشور

 3) عمومی، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عالی کشور، انتظامی قضات       4) عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عالی کشور، انتظامی قضات

16- دادسرای ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به کدام دسته از جرایم روحانیون را دارد؟

 1)جرایم عمومی       2)همه جرایم     3)جرایم مهم     4)جرایم مربوط به شغل

17- آیا دادسرای ویژه روحانیت حق  رسیدگی به جرایم غیرروحانیون را هم دارد؟

 1)بله- چنانچه مقام رهبری موضوعی را برای رسیدگی ارجاع کند.                         2)بله- چنانچه غیر روحانی، شریک یا معاون روحانی باشد. 3)بله- چنانچه در موضوعات مخل امنیت یکی از دو طرف اختلاف روحانی باشد.        4)هر سه مورد

18- در روابط بین دادستان و دادیار:

1)جز در برخی موارد استثنایی، نظر دادستان متبع است.              

2)اصل بر متبّع بودن نظر دادستان است اما دادیار قانوناً در مواردی مجاز به اختلاف است.

3)همواره و در همه موارد نظر دادستان متبع است و دادیار هیچگاه مجاز به اختلاف نیست.    

4)جز در مورد قرارهای نهایی و منجر به بازداشت، دادیار تکلیفی به کسب نظر دادستان ندارد.

19- در روابط بین بازپرس و دادستان:

1)اصل بر استقلال بازپرس است و او جز در مواردی استثنایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست.             

2)اصل بر استقلال کامل بازپرس است و او هیچ گاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست.                      

3)اصل بر متبّع بودن نظر دادستان است و بازپرس در مواردی استثنایی مجاز به مخالفت با دادستان است.              

4)اصل بر متبّع بودن نظر دادستان است و بازپرس هیچگاه مجاز به مخالفت نیست.

20- هرگاه دادسرای نظامی حین رسیدگی به جرم خاص نظامی جرم دیگری را هم کشف کند:

1)مجاز به رسیدگی نیست.                   2)می تواند رسیدگی کرده یا موضوع را به دادسرای صالح ارسال کند.     

3)می تواند به آن اتهام نیز رسیدگی کند.              4)در صورت اجازه رئیس قوه قضائیه به آن جرم هم رسیدگی می کند.

21- در حوزه قضایی بخش هرگاه جرمی اتفاق بیفتد که در صلاحیت دادگاه عمومی است، چه کسی کیفرخواست صادر خواهد کرد؟

1)رئیس حوزه قضایی                2)دادرس علی البدل 3)دادستان شهرستان مربوطه          4)نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

22- هرگاه در حوزه قضایی بخش جرم قتل عمدی واقع شود صدور کیفر خواست با ………………. است.

1)دادستان شهرستان مربوطه                       2)دادستان شهرستان مرکز استان

3)رئیس حوزه قضایی بخش                          4)دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش

23- چنانچه در حوزه قضایی بخش جرمی واقع شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، صدور کیفرخواست با ………. است.

1)رئیس حوزه قضایی بخش            

2)دادستان شهرستان مربوطه

3)دادستان شهرستان مربوطه و هرگاه در آن شهر دادگاه انقلاب نباشد، نزدیکترین شهری که دادگاه انقلاب دارد.

4)دادستان شهرستان مرکز استان

24- هرگاه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان در غیر حوزه قضایی بخش(مثلاً در شهرستان) واقع شود صدور کیفر خواست و دفاع از آن به ترتیب با چه کسی است؟

 1)هر دو دادستان محل وقوع جرم              2)هر دو دادستان شهرستان مرکز استان

 3)دادستان محل وقوع- دادستان شهرستان مرکز استان       4)دادستان شهرستان مرکز استان- دادستان محل وقوع جرم

25- در حال حاضر رسیدگی در دادسراهای نظامی:

1)در همه موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.    

2)در همه موارد تابع قانون اصول محاکمات جزایی است.       

3)تابع قانون آیین دادرسی کیفری و در موارد سکوت آن تابع قانون اصول محاکمات جزایی است.                   

4)تابع قانون اصول محاکمات جزایی و در موارد سکوت آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

26- چنانچه یک فرد نظامی در دوره خدمت مرتکب جرمی شود اما این جرم پس از زمان خدمت او کشف شود انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست با ……………… است.

 1)دادسرای نظامی          2)دادسرای عمومی       3)انجام تحقیقات با دادسرای عمومی و صدور کیفرخواست با دادسرای نظامی است.       4)عکس گزینه 3

27- هرگاه دادستان نظامی تحقیقات بازپرس نظامی را ناقص بداند:

1)چنانچه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند، حل اختلاف با دادگاه نظامی2 است.                            2)بازپرس در هر حال مکلف به تکمیل تحقیقات است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود